Privacy statement

Dit document behoort toe aan;

Fysiotherapie Bennie de Jonge

Schoorstraat 2

7891 JW Klazienaveen

0591-393256

Hierna te noemen: de organisatie

Verantwoordelijke

Binnen de organisatie worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) (medische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

De organisatie is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat de organisatie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Maar deze gegevens kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor de financiële afhandeling van een behandeling en de kwaliteitsbewaking van de zorg/behandeling.

Wanneer de organisatie uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

De organisatie gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gezondheidsgegevens ten behoeve van zorg/dienstverlening, BSN,  polisnummer verzekering

De door de organisatie verwerkte persoonsgegevens zijn afkomstig van/uit: Vecozo (verzekeringsgegevens) en UZI (gemeentelijke basis administratie)

Grondslag verwerking  De organisatie mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

  1. b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

 d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal van u of een ander natuurlijk persoon;

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die de organisatie van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

De organisatie zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

 U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan de organisatie waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Fysiotherapie Bennie de Jonge

t.a.v. privacy

Schoorstraat 2

7891 JW Klazienaveen

Bewaartermijn

De organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Voor de WGBO, Wlz, Wmo en Jeugdwet geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar. Medische informatie

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Beveiliging persoonsgegevens

De organisatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.  Zo worden de persoonsgegevens opgenomen in een elektronisch patiënten database deze wordt onder de hoogste veiligheid geleverd door Intramed. Dit bedrijf is gecertificeerd voor opslag van data. Ons bedrijf beschikt over een verwerkingsovereenkomst met Intramed.

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch, via de e-mail of op de locatie van de organisatie zelf. De organisatie zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

Wijziging van Privacy Statement

De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.